Visi

 

KLAUSIMAS 20

Dirbu bibliotekoje 30 m., 1988 m. baigiau Telšių kultūros mokyklą bibliotekininkystę. Išėjo naujas potvarkis, kad reikia įsigyti iš naujo bibliotekininko specialybę arba kitą aukštąjį išsilavinimą. Noriu paklausti, jei nebaigčiau kito aukštojo išsilavinimo ar dabartinio mano išsilavinimo neužtenka dirbti šį darbą. Ačiū

ATSAKYMAS 20

Darbui bibliotekoje Jūsų turimo išsilavinimo pakanka. Nereikia papildomai baigti jokių aukštųjų mokslų. Gal būt jūsų atlyginimo koeficientas dėl to gali būti kiek mažesnis negu asmens baigusio universitetines studijas.

KLAUSIMAS 19

Noriu paklausti kaip mokyklos bibliotekininkams kilo atlyginimai 2014-2015-2016 metais?

ATSAKYMAS 19

Nuo 2014 m. liepos 1 d. bibliotekininkams  kaip kultūros darbuotojams  numatyta, kad bibliotekininkų etatų koeficientai būtų padidinti 2 BMA arba 244 Lt iki atskaitymo.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. bibliotekininkams  kaip kultūros darbuotojams padidinti atlyginimus numatyta, kad bibliotekininkų etatų koeficientai būtų padidinti 1,3 BMA.

2016 m. atlyginimai dar nedidinti.
P.S. Padidinti koeficientai nuo liepos visada išlieka ir po naujųjų metų, nes padidinus krepšelio lėšas nuo liepos 1d. tam tikslui, vėliau finansavimas nemažinamas.

KLAUSIMAS 18

Norėčiau žinoti,kaip iš tiesų tvarkyti mokymo priemones, ar atskirai nuo bibliotekos fondo,kaip vadovėlius? Turiu mintyje knygas, mokytojo knygas ,diskus ir t. t.?

ATSAKYMAS 18

Knygos, mokytojo knygos ir diskai tvarkomi bendra tvarka kaip ir bet kokios kitos knygos: grožinė literatūra, albumai ir kt. T.y. užpajamuojami, suinventorinami, užrašomi lentyniniai šifrai, suvedama į el. katalogą ir suinventorinama elektroninėje apskaitos sistemoje. Jei tokios neturite – parašote katalogines korteles.

—————————————————————————————

KLAUSIMAS 17

Ką daryti, jei MOBIS instaliuotas kompiuteryje su Operacine sistema MRS XP, o pastaroji jau nebepalaikoma? Ar įmanoma suderinti MOBIs su WIN 7 ?

 

ATSAKYMAS 17

Norint išspręsti šią problemą reikia pasidaryti atsarginę katalogo kopiją (šaltasis archyvas) ir perkelti ją į vieną iš kompiuterio vietinių diskų bei į išorinę laikmeną (pvz. USB raktą), suinstaliuoti WIN 7 ir po to įkelti MOBIS atsarginę kopiją iš vietinio disko arba išorinės laikmenos ir suderinti, kad veiktų. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į p. Darjušą iš „Asseco Lietuva“  el.p.  darius.gulbicki@asseco.lt, arba el. 85 2780323 (223) kviesti.

—————————————————————————————-

KLAUSIMAS 16

Mes jau kelinti metai nebeperkam programinės literatūros, ir jos tikrai trūksta, nes vis nėra lėšų, o pinigai skiriami tik vadovėliams.

Dabar ir vėl skirta suma  tik vadovėliams. Bet, kaip aš išskaičiau iš teisės aktų, tiek iš Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, tiek iš Švietimo aprūpinimo standartų apie mokymo priemones, kalbama bendrai: „vadovėliai ir kitos mokymo priemonės“. Turėtume iš šių lėšų pirkti ir ugdymo procesui reikalingą literatūrą. Ar čia mūsų steigėjas (savivaldybė) reguliuoja šį procesą? Ar mokyklos vadovas?

 

ATSAKYMAS 16

Mokykla užsako ir perka vadovėlius bei mokymo priemones vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. lapkričio 30 d. Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“;  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. Nr. X-471, 2005 m. gruodžio 22 d., (Žin. 2006-01-12, Nr. 4-102, 2009, Nr93-3986) (aktuali redakcija nuo 2011 m. lapkričio 18 d.);  Švietimo ir mokslo  ministerijos (toliau ŠMM) patvirtinta„Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių Duomenų baze (toliau Vadovėlių DB)“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.A15-961-(2.1.4-KS) patvirtintu  Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu ir tvarka, kurią parengia mokyklos direktorius, vadovaudamasis aukščiau nurodytais dokumentais. Vilniaus miesto savivaldybės parengtas Tvarkos aprašas nurodo, kad iš mokymo krepšelio lėšų, skirtų mokymo priemonėms gali būti perkama ir literatūra ( ugdymo procesui reikalinga programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, metodinė). Kiek lėšų skiria kokioms reikmėms priklauso nuo direktoriaus parengtos  sąmatos finansinių metų pradžioje. 

———————————————————————————-
KLAUSIMAS 15

Ar gali gimnazijos direktorius naikinti  gimnazijos bibliotekos etatą motyvuodamas lėšų stygiumi (kreditorinis įsiskolinimas) ir mokinių skaičiaus mažėjimu? Kiek turi būti gimnazijoje mokinių, kad būtų patvirtinti  bibliotekos vedėjos ir bibliotekininkės(skaitykla) etatai?
ATSAKYMAS 15

Mokyklų direktorius turi teisę naikinti bibliotekos etatą ar jo dalį, jei iš tikrųjų yra mažas (neaišku kiek iš klausimo) mokinių skaičius. Kokiam mokinių skaičiui esant skiriamas antras (bibliotekininko) etatas –  nustato rajono (miesto) savivaldybė. Bibliotekų įstatymas garantuoja tik bibliotekos buvimą mokykloje ir , savaime aišku, ne mažiau kaip vieną bibliotekos darbuotoją. Antras etatas paprastai skiriamas kai yra atskira skaitykla.
———————————————————————————–
KLAUSIMAS 14

Kokias privilegijos turi gimnazijos bibliotekos  vedėja (kam lieka pirmumo teisė, bibliotekai ar skaityklai) dėl etatų mažinimo (gimnazijos kreditorinis įsiskolinimas, lėšų stygius)?
ATSAKYMAS 14

Kažkokių ypatingų privilegijų bibliotekos vedėjas neturi, bet paprasta logika sako, kad negali būti skaityklos be bibliotekos. Todėl visada pirmiau biblioteka, po to skaitykla.

——————————————————————————

KLAUSIMAS 13

Ar privalo mokyklos bibliotekos vedėja gauti  padidintą koeficientą jei mokykla turi gimnazijos statusą?
ATSAKYMAS 13

Neprivalo.
———————————————————————————–
KLAUSIMAS 12

Kokiais dokumentais apiforminate nurašytų knygų bei vadovėlių makulatūros išvežimą?
ATSAKYMAS 12

Pagrindiniai dokumentai yra: nurašymo aktas (jo formą galima rasti 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.ĮV-499 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatuose), patvirtintas komisijos, mokyklos direktoriaus ir įmonės, kuri išveža, perdavimo priėmimo aktas, kur nurodomas makulatūros svoris ir kiek už ją sumokėta.Papildomos informacijos rasite čia:  http://www.pavb.lt/sena/img/banners/apskrities_vb/20101208_seminaras_Ivaskevicienes_pranesimas.pdf

———————————————————————————-

KLAUSIMAS 11

Mokyklos direktorius reikalauja pasirašyti su manimi – bibliotekos vedėja –  pilnos materialinės atsakomybės sutartį argumentuodamas tuo, kad aš tiesiogiai dirbu su materialinėmis vertybėmis ir privalau pasirašyti ant buhalterinių dokumentų kaip materialiai atsakingas asmuo. Ar aš būsiu teisi, jei atsisakysiu tokią sutartį pasirašyti?

 
ATSAKYMAS 11
Bibliotekos darbuotojai materialiai atsako už bibliotekos fondus LR įstatymų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai numatyta Darbo sutartyje ir su bibliotekos darbuotoju sudaryta raštiška materialinės atsakomybės sutartis bei sudarytos sąlygos fondo apsaugai, t.y. dokumentų fondas yra prieinamas tik bibliotekos darbuotojui (uždari fondai).
Jeigu su bibliotekos darbuotoju nebuvo sudaryta pilnos materialinės atsakomybės sutartis, taikoma ribotoji materialinė atsakomybė. Tokiu atveju darbuotojo, dėl kurio kaltės padaryta žala, materialinė atsakomybė ribojama vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma, bet ne didesnė už trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių sumą. Tokio dydžio žalą darbuotojas atlygina administracijos rašytiniu nurodymu (direktoriaus įsakymu I.K.). Jeigu darbuotojas nesutinka su darbdavio nurodyta išskaita arba jos dydžiu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančias įstaigas.(LR Darbo kodeksas, (2005-09-05), 253-258 str.)
Bibliotekos darbuotojas turi teisę savanoriškai atlyginti padarytus nuostolius, įnešti į bibliotekos sąskaitą atitinkamą sumą, bet ne didesnę kaip vidutinio vieno atlyginimo, arba pakeisti trūkstamus dokumentus lygiaverčiais.

(Bibliotekos veiklos apskaita: fondas, vartotojai,dokumentų išduotis. Vilnius, 2011)

—————————————————————————–
KLAUSIMAS 10

Kiek žinau, visos mokyklų bibliotekos vadinasi paprastai bibliotekomis (ne informaciniais centrais). Norėčiau sužinoti, ar tai tik pavadinime esmė, ar, norint turėti informacinį centrą, reikia kažkokių popierių ir kas turėtų patvirtinti.
ATSAKYMAS 10 Jokių oficialių ŠMM reikalavimų informaciniam centrui mokykloje nėra. Paprastai reikalavimus mokyklos bibliotekai – informaciniam centrui nustato mokyklos vadovas, remdamasis mokyklų bibliotekų darbą reglamentuojančiais dokumentais (programomis, koncepcijomis, standartais ir pavyzdinėmis taisyklėmis) bei  mokyklos specifika. Kauno metodinis mokyklų bibliotekininkų būrelis, vadovaujamas Gražinos Jablonskienės (Kauno savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji spec.),  gal kokiais 2006 m. ar anksčiau yra išleidę tokią brošiūrėlę „Mokyklos bibliotekos – informacinio centro veiklos kriterijai“ (antras, pataisytas leidimas 2008 m.). Jie tikrai nėra privalomo pobūdžio. Greičiau rekomendaciniai. Reikalavimų kartelė užkelta aukštai.  Juos rasite čia:  http://bibliotekos.kaunas.lt/Naujienos.htm  Mokyklos bibklotekos veiklos vertinimo kriterijai
—————————————————————————-
KLAUSIMAS 9

Anksčiau į statistinę ataskaitą mes įtraukdavom tik grožinės literatūros gavimą, kas būdavo pirkta iš mokinio krepšelio- vadovėliai, mokymo priemonės- netraukdavom. Dabar, kai praktiškai negaunam  jokios grožinės literatūros, gal įtraukt?

Jei mokykla perka grožinę iš mokinio krepšelio, t. y. vadovėlių pinigų, daug kas traukia i ataskaitą. Žodžiu, kas kaip supranta, tas taip daro. Gal  patartumėt kaip daryt?

 

ATSAKYMAS 9

Į statistinę ataskaitą traukiami tie leidiniai, kurie yra pajamuojami bendrosios apskaitos knygoje ir inventorinami. Vadovėliai (jei jie yra neinventorinami) yra atskiras fondas su atskira apskaita. Lėšos iš kurių kas perkama čia ne prie ko. Jei leidiniai pirkti iš MK – tai lėšos biudžeto.Jei parama, tai ji fizinių arba juridinių asmenų.

__________________________________________

KLAUSIMAS 8
Nuo to laiko, kai dirbu bibliotekoje, tvarkau ir vadovėlių fondą. Kadangi mano darbo sutartyje ir pareigybės apraše darbas su vadovėliais nėra įtrauktas, su manimi buvo sudarytas darbo sutarties papildymas, kuriuo remiantis už papildomą darbą su vadovėliais buvo mokamas priedas, vėliau – 15 proc. atlyginimo dydžio priemoka. Šiemet direktorius pradėjo aiškinti, kad metus padirbus papildomą darbą jis automatiškai tampa pareigybės dalimi, todėl atlyginimo priedas nepriklauso. Ar teisus šiuo atveju direktorius?
ATSAKYMAS 8

Jokiuose teisės aktuose nėra nuostatos, kad „metus padirbus papildomą darbą, jis automatiškai tampa pareigybės dalimi“. Atvirkščiai – Darbo kodekso (DK) 119 str. nurodo, kad darbdavys neturi teisės reikalauti, išskyrus DK numatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą nesulygtą darbo sutartimi, o dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje.

————————————————————————–
KLAUSIMAS 7

Įstojau mokytis į kolegiją bibliotekininkystės specialybės, ar teisi direktorė išleisdama į sesiją ir nemokėdama atlyginimo? Girdėjau, kad 80% privalo apmokėti. Ar tai tiesa ir kokiu įstatymu vadovaujantis?Kitoms, besimokančioms su manimi kolegėms, darbovietės apmoka ir išleidžia, nejau įstatymas skirtingas?
ATSAKYMAS 7

Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 210 str., 1d. darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas darbdavys (įmonė) moka ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį. Pagal DK to paties 210 str. 2d. darbuotojams, kurie mokosi ar laiko stojamuosius egzaminus savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas sprendžiamas kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu.

Taigi, galima manyti, kad jūs su direktoriumi nesusitarėte dėl mokymosi  atostogų bent dalinio apmokėjimo ir mokotės savo iniciatyva. Tuomet direktorius, neapmokėdamas jūsų mokymosi atostogų, yra teisus.
—————————————————————–
KLAUSIMAS 6
Kaip pasipriešinti administracijos savivalei? Direktoriaus patvirtintoje Apsirūpinimo vadovėliais tvarkoje arba pareigybės aprašyme yra nuostata, kad vadovėlius bibliotekininkas išduoda dalykų mokytojams. Kuo remdamasis bibliotekininkas gali nesutikti su administracijos nurodymu pradėti dalinti vadovėlius individualiai kiekvienam mokiniui, kurių mokykloje keli šimtai?
ATSAKYMAS 6
Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 119 str., darbdavys neturi teisė reikalauti, išskyrus DK nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomų pareigų ar darbo, bei apmokėjimo už tą darbą sąlygų, turi būti sutarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje.

Remtis šia DK nuostata paranku ypač tada, kai pareigybės aprašyme /pareiginiuose nuostatuose yra apibrėžtos darbuotojo pareigos ir funkcijos, o darbdavys jas traktuoja per daug plačiai.
———————————————————————————
KLAUSIMAS 5

Nuo ko priklauso bendrojo lavinimo bibliotekos darbuotojų etatų skaičius?
ATSAKYMAS 5

Didžiausias leistinas etatų skaičius savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose yra nustatomas savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kiekvienų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.  Remiantis ŠMM rekomendacijomis dėl Moksleivio krepšelio lėšų panaudojimo, 2-asis bibliotekininko etatas skiriamas, jei yra atskira skaitykla.

———————————————————————————–

KLAUSIMAS 4

Ar gali mažinti atlyginimą dėl lėšų trūkumo? Ar turi teisę mokyklos direktorius sumažinti bibliotekininkui atlyginimą, motyvuodamas tuo, kad mokyklai stinga lėšų?
ATSAKYMAS 4

Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 120 str. 3 dalimi , darbo apmokėjimo sąlygas be raštiško darbuotojo sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be raštiško darbuotojo sutikimo negalima. Taigi sumažinti bibliotekos darbuotojui atlyginimą motyvuojant lėšų stygiumi direktorius neturi teisės.
———————————————————————-
KLAUSIMAS 3

Mokykloje dirbu bibliotekininke ir mokytoja pagal 2 darbo sutartis. Kasmetinių atostogų trukmė šioms pareigybėms yra skirtinga: bibliotekininkui – 28,  o mokytojui – 58,  kalendorinės dienos. Ar galiu atostogauti 58 dienas nepriklausomai nuo to, kad bibliotekininko atostogos yra daug trumpesnės?

 

ATSAKYMAS 3

Darbuotojui dirbant pagal kelias darbo sutartis, teisės aktai nustato skirtingos trukmės kasmetines atostogas. Darbuotojui norint pasinaudoti maksimalios trukmės atostogomis, galimi keli variantai. Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 184 str. 2 dalimi, kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyti papildomi atvejai, kada darbuotojui galima suteikti nemokamas atostogas. Šiuo atveju darbuotojui būtų galima suteikti nemokamas atostogas tai pareigybei, kuriai numatytos trumpesnės atostogos. Jeigu kolektyvinės sutarties įstaigoje nėra, darbdavys gali vadovautis DK 143 str. 2 dalies 2 punktu ir leisti bibliotekininko pareigas einančiam darbuotojui neatvykti į darbą tuo laiku, kol jam tęsis kitos atostogos.

Pažymėtina, kad abu atvejus galima įgyvendinti tik darbdaviui neprieštaraujant.

—————————————————————————

KLAUSIMAS 2

Dirbu puse etato mokyklos bibliotekoje. Ar galiu švenčių išvakarėse išeiti iš darbo 1 val. anksčiau?
ATSAKYMAS 2

Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 135 str., švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. DK  146 str. 3d. nurodo, kad darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nedaro jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neriboja kitų darbuotojo darbo teisių., kadangi bibliotekininkų, kitaip negu mokytojų, darbo laikas nėra sutrumpintas, darytina išvada, kad jie turi teisę švenčių išvakarėse darbą baigti 1 val. anksčiau. Tokią pat teisę turi ir ne visu etatu dirbantys bibliotekininkai.

 

————————————————————————

 

KLAUSIMAS 1

Mokyklai buhalterijos pateiktame dokumente „Inventorizavimo aprašas – sutikrinimo žiniaraštis“ reikia pasirašyti ir mokyklos bibliotekos vedėjai, kuri įvardinta kaip materialiai atsakingas asmuo. Nei šios darbuotojos pareigybės apraše, nei darbo sutartyje materialinė jos atsakomybė nenumatyta. Atskiros sutarties su darbdaviu (mokyklos direktoriumi) nei dėl dalinės, nei dėl pilnos materialinės atsakomybės, taip pat nėra. Šiuo klausimu nėra nei direktoriaus įsakymo. Ar teisi bibliotekos vedėja atsisakydama pasirašyti minėtame dokumente kur ji įvardinta kaip materialiai atsakingas asmuo? Bibliotekos fondas atviras. Bibliotekoj pradėjo dirbti be fondo perdavimo–priėmimo akto

ATSAKYMAS 1

Pagal Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622) VII skyriaus nuostatas inventorizacijai įforminti biudžetinėse įstaigose naudojamas inventorizavimo aprašas-sutikrinimo žiniaraštis, kuriame be kitų rekvizitų privalo būti materialiai atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas.

Iš to kas pasakyta Inventorizacijos taisyklėse galima teigti, kad:

·        turtas, esantis įstaigoje yra periodiškai inventorizuojamas,

·    inventorizacijos rezultatai įforminami į inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, 

·      įstaigoje nėra ir negali būti turto, už kurį nėra materialiai atsakingo asmens.

Turtas įstaigoje perduodamas perdavimo priėmimo aktu. Materialinė atsakomybė už darbdaviui priklausantį turtą yra ribotoji ir visiška. Vienas iš pagrindų visiškai materialinei atsakomybei atsirasti su darbuotoju pasirašyta visiškos materialinės atsakomybės sutartis dėl tam tikrų vertybių saugojimo. Darbo kodeksas (256 str.) nustato, kad su tam tikrus požymius atitinkančiais darbuotojais galima sudaryti tokią sutartį. Tai tokie darbuotojai, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Ar bibliotekos vedėjos pareigybė atitinka šiuos požymius nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Gal aptariamoje  mokykloje dirba daugiau bibliotekos darbuotojų, arba yra kitas visiškos materialinės atsakomybės sutartį pasirašęs asmuo – sunku spręsti. Tačiau aišku tai, kad šiuo aptariamu atveju bibliotekos vedėja, jeigu jai turtas nebuvo perduotas perdavimo-priėmimo aktu, nėra teisiškai visiškai materialiai atsakinga už bibliotekoje esančias vertybes, todėl inventorizacijos apraše – sutikrinimo žiniaraštyje pasirašyti neturėtų.

Kartu norisi paminėti, kad  nors su darbuotoju nesudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, Darbo kodeksas (253, 254, 255 str.) numato atvejus, kai darbuotojas turi atlyginti darbdaviui padarytą žalą.  Tada turi būti konkretinama kada, kokiu būdu padaroma žala, dėl kieno veikos atsirado žala, kokia kiekvieno veikiančiojo kaltės forma ir laipsnis. Jei žala padaryta tyčiniais, nusikalstamais veiksmais, tai gali būti pagrindas visiškai ją atlyginti, nors ir nebuvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Kitais atvejais, jei dėl darbuotojo aplaidumo, netinkamo pareigų atlikimo atsirado žala – gali būti taikoma ribotoji materialinė atsakomybė.         V. Jurgaitis 2011-03-29

 

2 įrašai to Visi

  1. Brigita:

    Kiek kainuoja "Mobis" idiegimas bibliotekoje?

    • www2176:

      Nauja (dirbti su euru) MOBIS3 versija kainuoja su diegimu nuotoliniu būdu 1452,00 Lt (į eurus pasiverskite). Senoji versija nieko nekainuoja, jei jūsų IT inzinierius sugeba pats įdiegti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *