Bibliotekų darbui

KLAUSIMAS 27 Ar tiesa, kad nuo š.m. mokyklos vadovėlius privalo pirkti TIK per Centrinės viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). Kas turi būti atsakingas mokykloje už vadovėlių pirkimą, konkursų skelbimą?

ATASAKYMAS 27 Pirkti per (CVP IS) nėra privaloma, bet mokyklos vadovas gali (turi teisę reikalauti, kad būtų perkama per  (CVP IS) . Bet tam, kad reikalautų turi būti tą asmenį išsiuntęs į viešųjų pirkimų apmokymus (jie kainuoja). Konkursus skelbia tas, kuriam pavesta pirkti. Dažniausiai tai būna mokyklos bibliotekininkas.

KLAUSIMAI 25 ir 26

1. Kaip apskaityti gautą uolienų rinkinį, pirktą iš mokinio krepšelio MOBIS programoje? Tai yra mokymo priemonė, tačiau kaip tai parodyti pačioje MOBIS programoje?

2. Mokinys grąžino į biblioteką knygą su nuplėštu brūkšniniu kodu. Kaip tuomet užskaityti tą knygą? Ar ją reikia nurašyti ir klijuoti lipduką iš naujo suteikiant kitą inventorinį numerį?

ATSAKYMAI 25 ir 26

1. Paprastai mokymo priemonės (kolbos, regentai, uolienos ir kt.) į bibliotekos fondus nei su MOBIS nei be MOBIS netraukiamos. Mokymo priemones perka  ir apskaito ūkio dalis, o užsako mokytojai.

2. Reikia nueiti MOBIS programoje į egzempliorių, po to jį redaguoti (keisti brūkšninį kodą). Užlipdyti naują brūkšninį kodą ir suvesti, išsaugoti. Jei egz. uždarytoj sąskaitoj – programa klaus ar tikrai norite taisyti? Reikia spausti „taip“. Asmeniui dirbančiam su programa admin. teisėmis tai leidžiama.
————————————————————————————————-

KLAUSIMAS 24

Norėčiau sužinoti ar mokyklos bibliotekoje dedant knygas į lentynas būtina jas suskirtyti pagal  ABC ar galima tiesiog išdėlioti vienur pagal ABC ,vaikų knyga  pagal amžių (pvz. Vaikų literatūra, jaunimo literatūra…) 

ATSAKYMAS 24

Galima įvairiai dėlioti. Svarbu, kad būtų vaikui lengva ir patogu pasirinkti. Kartais tikslinga atskirai sudėti pasakas, kažkokią seriją, jei ji gausi, ar poeziją. Tai nieko blogo. Tik bet kuriame išdėstyme turėtų būti vidinė struktūra, kur pagal abėcėlę autorių pavardės, nes be to ir pačios reikiamos knygos nerastume. Ką jau kalbėt apie vaikus.
—————————————————————————————————————

KLAUSIMAS 23

Noriu pasiteirauti, kur reikia kreiptis dėl MOBIO programos norint ja naudotis bibliotekoje, ir kiek viskas kainuoja.

ATSAKYMAS 23

Reikia kreiptis į MOBIS programos kūrėją UAB Asseco Lietuva. Jų kontaktus rasite internete.
——————————————————————————————-

KLAUSIMAS 22

        Sveiki, ketinu mokyklai prenumeruoti elektronines knygas, norėčiau pasiteirauti mielų kolegių, kurios yra tai dariusios dėl tvarkos ir ypatumų.

ATSAKYMAS 22

        Tikėkimės, kad pakomentuos kas nors turintis praktinės patirties šioje srityje. Mums neteko kol kas tuo užsiimti.        

———————————————————————————————-

KLAUSIMAS 21

Norėjau pasiteirauti dėl leidinių prenumeratos iš Lietuvos pašto tvarkos – ar paštas išrašo išankstines sąskaitas, ar galima sumokėti iš Švietimo Ministerijos lėšų?

ATSAKYMAS 21

Spaudą prenumeruojame taip. Pirmiausiai pasitariu su direktoriumi kokių spaudos leidinių mokyklai reikia ir kiek lėšų mokykla tam gali ar nori skirti. Mano mokykla jokių ministerijos lėšų neturi.

1.Paskambinu į redakciją arba el. paštu parašau. Neretai  galima užsipildyti išankstinio mokėjimo sąskaitą redakcijos svetainėje internete online ir atsisiuntus atsispausdinti.

2. Paprašau atsiųsti išankstinio mokėjimo sąskaitą  pvz. „Veidas“ žurnalo prenumeratai 2015 m. Rašant ar skambinant reikia žinoti mokyklos įmonės kodą, adresą, pašto kodą.

3. Prie išankstinio mokėjimo sąskaitos pridedu viešųjų pirkimų supaprastintą formą (2 priedas pas mus) tiekėjų apklausos pažyma, kai apklausiamas tik vienas tiekėjas. Užpildžius pažymėti, kad šio žurnalo daugiau niekas neleidžia. Prenumeruojam iš vienintelio  leidėjo todėl pigiausiai. (pasirašote kaip pirkimų organizatorius)

4. Su visais šiais popieriais einate pas direktorių. Jis uždeda vizą (apmokėti iš tokių ir tokių lėšų. Iš kokių – jums neturi rūpėti). Tad paduodate į buhalteriją apmokėjimui. Išankstinio mokėjimo sąskaitos turi būti raštinėj užregistruotos (sekretorė žinos kaip).

——————————————————————————————–

KLAUSIMAS 20

Ar yra kur nors apibrėžtas bibliotekos darbo ir aptarnavimo laikas?

ATSAKYMAS 20

Bibliotekos pačios nustato aptarnavimo laiką, (mokyklose – mokyklos vadovas). Tai  netiesiogiai patvirtina, kad jokio reglamento nėra.
Cituoju Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių punktą:

24. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

     IFLA ir UNESCO gairėse apie darbo laiką rašoma beveik taip pat: “Kad būtų užtikrinta geriausia prieiga prie bibliotekos paslaugų, bibliotekos darbo valandos turi būti maksimaliai patogios tiems, kas gyvena, dirba arba mokosi aptarnaujamoje teritorijoje”.
KLAUSIMAS 19

Labai sunku susigaudyti didelėje ir nepatogioje Vadovėlių duomenų bazėje, kuri yra paskelbta Švietimo aprūpinimo centro (ŠMM) internetiniame puslapyje. Gal yra kokių galimybių turėti tą DB bazę patogesniu pavidalu, kaip kad būdavo anksčiau skelbiami galiojančių vadovėlių sąrašai?

ATSAKYMAS 19

Gavusi Jūsų klausimą kreipiausi į UPC (ŠMM) su pagalbos prašymu, kad padėtų sutvarkyti Vadovėlių DB patogiau (excel) ir parūšiuotą. Prašiau, kad tokią pakoreguotą vartotojo naudai įdėtų į ŠAC puslapį ir kiekviena galėtų  atsisiųsti. Gerb. Jelena Žilinska (UPC) įvedė klasės kriterijų, abėcėles tvarką ir kt. Tai ką gavau iš p. Jelenos – atsiųsiu visoms LBD MS narėms.  Žemiau kopijuoju jos laišką dėl sutvarkytos DB naudojimo. (LBD MS pirm. Irena K.)

Kaip ir tarėmės, siunčiu pilną vadovėlių sąrašą su klasėmis, surūšiuotą
pagal dalykus. Prisegtame Exelio dokumente uždėtas filtras, kuris leidžia
(uždėdama varneles ant reikiamų dalykų, metų, leidėjų ar kt. ) surasti
reikiamus dalykus, metus, leidėjus, klases. Užsienio kalba turi ir klases ir
laikotarpius pagal mokymosi metus (pvz., 4-5 m.m.). Jei uždėsite „varnelę“
ant matematikos, – matysite tik matematikos vadovėlius; jei nereikia 1996,
1997 metų- tiesiog prie tų metų palikite tuščius laukus).
Vadovėlių duomenų bazėje registruoti vartotojai  gali pasirinkti daugiau
vadovėlio rūšiavimo sričių (
http://portalas.emokykla.lt/register.aspx
užsiregistravus, prisijungimo duomenys gaunami per keletą minučių). Kaip
paaiškino ŠAC, registruotiems vartotojams rūšiavimas įmanomas pagal
nustatytus sąrašo laukus:
Vadovėlio autorius
Ugdymo sritis
Dalykas
Leidėjas
Pirmojo leidimo metai
Klasė
Mokymo metai
Lygis
Kalba
Tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Pateikimo forma
Būsena
Tipas
Jūsų pasiūlymą dėl sąrašo paskelbimo perdaviau N. Kalasauskienei. Dėl
instrukcijos, kaip sudaryti „Mano sąrašą“ registruotiems vartotojams,
prašome kreiptis į ŠACą, Nijolę Kalasauskienę
(
nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt   Tel. 8 5 2649453)
P.S. Tikiuosi, kad mano dokumentas bus naudingas. Atsiprašau, jei pasitaikys
netikslumų).Pagarbiai, Jelena Žilinska


 

KLAUSIMAS 18

Norėčiau žinoti,kaip iš tiesų tvarkyti mokymo priemones, ar atskirai nuo bibliotekos fondo,kaip vadovėlius? Turiu mintyje knygas, mokytojo knygas ,diskus ir t. t.?

ATSAKYMAS 18

Knygos, mokytojo knygos ir diskai tvarkomi bendra tvarka kaip ir bet kokios kitos knygos: grožinė literatūra, albumai ir kt. T.y. užpajamuojami, suinventorinami, užrašomi lentyniniai šifrai, suvedama į el. katalogą ir suinventorinama elektroninėje apskaitos sistemoje. Jei tokios neturite – parašote katalogines korteles.


KLAUSIMAS 16

Mes jau kelinti metai nebeperkam programinės literatūros, ir jos tikrai trūksta, nes vis nėra lėšų, o pinigai skiriami tik vadovėliams.

Dabar ir vėl skirta suma  tik vadovėliams. Bet, kaip aš išskaičiau iš teisės aktų, tiek iš Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, tiek iš Švietimo aprūpinimo standartų apie mokymo priemones, kalbama bendrai: „vadovėliai ir kitos mokymo priemonės“. Turėtume iš šių lėšų pirkti ir ugdymo procesui reikalingą literatūrą. Ar čia mūsų steigėjas (savivaldybė) reguliuoja šį procesą? Ar mokyklos vadovas?

ATSAKYMAS 16

Mokykla užsako ir perka vadovėlius bei mokymo priemones vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. lapkričio 30 d. Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“;  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. Nr. X-471, 2005 m. gruodžio 22 d., (Žin. 2006-01-12, Nr. 4-102, 2009, Nr93-3986) (aktuali redakcija nuo 2011 m. lapkričio 18 d.);  Švietimo ir mokslo  ministerijos (toliau ŠMM) patvirtinta„Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių Duomenų baze (toliau Vadovėlių DB)“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.A15-961-(2.1.4-KS) patvirtintu  Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu ir tvarka, kurią parengia mokyklos direktorius, vadovaudamasis aukščiau nurodytais dokumentais. Vilniaus miesto savivaldybės parengtas Tvarkos aprašas nurodo, kad iš mokymo krepšelio lėšų, skirtų mokymo priemonėms gali būti perkama ir literatūra ( ugdymo procesui reikalinga programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, metodinė). Kiek lėšų skiria kokioms reikmėms priklauso nuo direktoriaus parengtos  sąmatos finansinių metų pradžioje.


 KLAUSIMAS 12

Kokiais dokumentais apiforminate nurašytų knygų bei vadovėlių makulatūros išvežimą?

ATSAKYMAS 12

Pagrindiniai dokumentai yra: nurašymo aktas (jo formą galima rasti 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.ĮV-499 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatuose), patvirtintas komisijos, mokyklos direktoriaus ir įmonės, kuri išveža, perdavimo priėmimo aktas, kur nurodomas makulatūros svoris ir kiek už ją sumokėta.Papildomos informacijos rasite čia:  http://www.pavb.lt/sena/img/banners/apskrities_vb/20101208_seminaras_Ivaskevicienes_pranesimas.pdf

KLAUSIMAS 11

Mokyklos direktorius reikalauja pasirašyti su manimi – bibliotekos vedėja –  pilnos materialinės atsakomybės sutartį argumentuodamas tuo, kad aš tiesiogiai dirbu su materialinėmis vertybėmis ir privalau pasirašyti ant buhalterinių dokumentų kaip materialiai atsakingas asmuo. Ar aš būsiu teisi, jei atsisakysiu tokią sutartį pasirašyti?

ATSAKYMAS 11

Bibliotekos darbuotojai materialiai atsako už bibliotekos fondus LR įstatymų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai numatyta Darbo sutartyje ir su bibliotekos darbuotoju sudaryta raštiška materialinės atsakomybės sutartis bei sudarytos sąlygos fondo apsaugai, t.y. dokumentų fondas yra prieinamas tik bibliotekos darbuotojui (uždari fondai).
Jeigu su bibliotekos darbuotoju nebuvo sudaryta pilnos materialinės atsakomybės sutartis, taikoma ribotoji materialinė atsakomybė. Tokiu atveju darbuotojo, dėl kurio kaltės padaryta žala, materialinė atsakomybė ribojama vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma, bet ne didesnė už trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių sumą. Tokio dydžio žalą darbuotojas atlygina administracijos rašytiniu nurodymu (direktoriaus įsakymu I.K.). Jeigu darbuotojas nesutinka su darbdavio nurodyta išskaita arba jos dydžiu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančias įstaigas.(LR Darbo kodeksas, (2005-09-05), 253-258 str.)
Bibliotekos darbuotojas turi teisę savanoriškai atlyginti padarytus nuostolius, įnešti į bibliotekos sąskaitą atitinkamą sumą, bet ne didesnę kaip vidutinio vieno atlyginimo, arba pakeisti trūkstamus dokumentus lygiaverčiais.

(Bibliotekos veiklos apskaita: fondas, vartotojai,dokumentų išduotis. Vilnius, 2011)

——————————————————————————————-

KLAUSIMAS 9

Anksčiau į statistinę ataskaitą mes įtraukdavom tik grožinės literatūros gavimą, kas būdavo pirkta iš mokinio krepšelio- vadovėliai, mokymo priemonės- netraukdavom. Dabar, kai praktiškai negaunam  jokios grožinės literatūros, gal įtraukt?

Jei mokykla perka grožinę iš mokinio krepšelio, t. y. vadovėlių pinigų, daug kas traukia i ataskaitą. Žodžiu, kas kaip supranta, tas taip daro. Gal  patartumėt kaip daryt?

ATSAKYMAS 9

Į statistinę ataskaitą traukiami tie leidiniai, kurie yra pajamuojami bendrosios apskaitos knygoje ir inventorinami. Vadovėliai (jei jie yra neinventorinami) yra atskiras fondas su atskira apskaita. Lėšos iš kurių kas perkama čia ne prie ko. Jei leidiniai pirkti iš MK – tai lėšos biudžeto.Jei parama, tai ji fizinių arba juridinių asmenų. 

 

3 įrašai to Bibliotekų darbui

  1. Nijolė:

    Noriu pasiteirauti, kur reikia kreiptis dėl MOBIO programos norint ja naudotis bibliotekoje, ir kiek viskas kainuoja.

  2. INGRIDA:

    Ar tiesa, kad nuo š.m. mokyklos vadovėlius privalo pirkti TIK per Centrinės viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). Kas turi būti atsakingas mokykloje už vadovėlių pirkimą, konkursų skelbimą?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *