Bibliotekos darbuiLietuvos respublikos bibliotekų įstatymas

 Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 31, 61 straipsniais įstatymas

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016-2022 metams 

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės


Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai

 

 Rekomendacijos mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymui

 

 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 

 

IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifestas

 

Lietuvos bibliotekų fondo nuostatai


Mokyklų bibliotekininkų kompiuterinio raštingumo standartas (galima Word formatu atsisiųsti iš interneto) 2002 m.


Mokyklos bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 Mokyklų bibliotekos finansuojamos iš valstybės biudžeto per Švietimo ir mokslo ministeriją, o teisės aktus rengia Kultūros ministerija. Aukščiausio lygio aktas, skirtas bibliotekų darbui Lietuvoje yra LR Bibliotekų įstatymas. Pagal jį mokyklų bibliotekos yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis (3 skirsnis, 5 punktas), o Kultūros ministerija „rengia, derina ir teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus“ (2 skirsnis, 4 str. 4 punktas). Bibliotekininkų atlyginimų koeficientus reglamentuoja LR Kultūros ministro įsakymas 2012 spalio 9 d. Nr.ĮV-677 (Žin., 2012, Nr.:118-5965), kuriuo vadovaujantis konkretų koeficientą t.y. atlyginimo dydį nustato mokyklos direktorius įsakymu. Tuo remiantis, mokykloms yra privaloma turėti šiuos mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus dokumentus:
 1. „Naudojimosi biblioteka taisykles“ parengtas pagal Pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles
 2. Mokyklos bibliotekos veiklos planą 
 3. Bibliotekos vedėjo (bibliotekininko) Pareigybės aprašymą
 4. Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką

Naudojimosi skaityklomis taisyklės, fondams padarytos žalos atlyginimo tvarka, ir įvairios kitos tvarkos gali būti parengtos ir tvirtinamos kartu su Naudojimosi mokyklos biblioteka Taisyklėmis kaip jų priedai. Mokyklos bibliotekos nuostatai, fondo tvarkymo atskirų procedūrų nuostatai gali būti parengti ir tvirtinti mokyklos direktoriaus įsakymu, bet nėra būtini. Mokyklų bibliotekos būdamos Lietuvos bibliotekų sistemos dalis naudojasi bendraisiais bibliotekų fondo apsaugos nuostatais.

 
 

 

Mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentai1.  Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga.2.  Bibliotekos fondo inventorinė knyga.3.  Inventorinė knyga, skirta paramai.4.  Knygų pirkimo bei nurašymo dokumentai (Aktų kopijos).5.  Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų  spaudinių apskaitos sąsiuvinis.6.  Bibliotekos metinės darbo ataskaitos.7.  Bibliotekos darbo dienoraštis.8.  Katalogai ir kartotekos (MOBIS e-katalogas)9.   Skaitytojų formuliarai.10.  Vadovėlių fondo apskaitos dokumentai:    a)  Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga;    c)  Vadovėlių ir mokymo priemonių kartoteka;    d)  Vadovėlių įsigijimo ir nurašymo dokumentai (Aktų kopijos);    e)  Vadovėlių išdavimo – grąžinimo lapai.
 
 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *