LBD

LR bibliotekų įstatymas

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

LBD įstatai

Bibliotekininkų etikos kodeksas

IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifestas

LIONO deklaracija dėl teisės į informaciją ir plėtrą (Lyon Declaration on Access to Information and Development) 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai

Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

LBD įstatai

Bibliotekininkų etikos kodeksas

IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifestas

LBD Mokyklų bibliotekų skyriaus nuostatai  (priimti 2014-12-30. Protokolas)

LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) mokyklų (bendrojo lavinimo, kolegijų ir kitų mokymo/ugdymo įstaigų) bibliotekų skyrius (toliau – mokyklų bibliotekų skyrius, trumpinys – MBS) – savanoriška visuomeninė bibliotekininkų organizacija, sudaryta bendriems narių uždaviniams ir tikslams tenkinti bei vykdyti. Savo veiklą LBD grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais įstatymais ir šiais nuostatais (toliau – nuostatai).
2. LBD mokyklų bibliotekų skyrius veikia Lietuvos teritorijoje kaip Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau LBD) struktūrinis padalinys, įsteigtas pagal bibliotekos tipą (mokyklų, mokymo/ugdymo įstaigų).
3. LBD MBS tikslai:
3.1. jungti mokyklų bibliotekininkus į organizaciją, LBD mokyklų bibliotekų skyrių ir atstovauti jų profesiniams interesams;
3.2. plėtoti bibliotekininkystę, gerinti bibliotekų ir bibliotekininko profesijos įvaizdį visuomenėje.
4. Uždaviniai:
4.1. kelti LBD mokyklų bibliotekų skyriaus narių kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, rengiant konferencijas, seminarus, kursus, stažuotes ir kitus renginius;
4.2. dalyvauti LBD organizuojamuose renginiuose ir akcijose;
4.3. dalyvauti rengiant pasiūlymus Lietuvos Vyriausybei bei vietinės valdžios organams bibliotekininkų darbui gerinti;
4.4. plėtoti LBD mokyklų bibliotekų skyriaus ryšius su analogiškomis draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis
5. Iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui LBD MBS pasirenka šias veiklos formas ir metodus:
5.1. skatina savo narių profesinę iniciatyvą;
5.2. atstovauja interesams, padeda ginti savo narių teises;
5.3. puoselėja Lietuvos bibliotekinį, bibliografinį palikimą;
5.4. organizuoja pasitarimus, seminarus, kitus renginius;
5.5. rengia pranešimus, prezentacijas visuomenei;
5.6. keičiasi informacija ir specialistų delegacijomis su kitais LBD skyriais, skelbia darbo praktikos pasiekimus;
5.7. teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos bibliotekininkų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, tobulinimo programas;
5.8. rūpinasi mokyklos bendruomenės skaitymu, skaitytojų teisės į įvairią ir objektyvią informaciją realizavimu, įsijungia į informacinės visuomenės plėtros procesus;
5.9. skleidžia naujausią informaciją profesiniais klausimais;
5.10. bendradarbiauja su LBD MBS partneriais;
5.11. įstatymų nustatyta tvarka gali organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius.  
 
III. DRAUGIJOS NARIAI
 
6. LBD mokyklų bibliotekų skyrių sudaro skyriuje užsiregistravę nariai.
7. Nariais gali būti yra mokyklų/ugdymo įstaigų bibliotekų darbuotojai, kiti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie pripažįsta LBD įstatus, LBD MBS nuostatus, padeda įgyvendinti LBD veiklos programą ir moka nario mokestį.
8. LBD MBS pirmininkas kasmet sudaro skyriaus narių sąrašą, kurio kopiją perduoda saugoti LBD MBS tarybai. Sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam draugijos nariui.
9. LBD mokyklų bibliotekų skyriaus narys turi teisę:
9.1. dalyvauti LBD renginiuose, teikti pasiūlymus veiklos klausimais;
9.2. rinkti ir būti išrinktam į visus LBD ir LBD MB skyriaus organus;
9.3 naudotis LBD teikiamomis paslaugomis;
9.4. nemokamai naudotis visais LBD sukauptais informaciniais ištekliais ir gauti informaciją apie LBD veiklą: susipažinti su metine LBD veiklos apyskaita, LBD veiklos ataskaita, biudžeto (sąmatos) vykdymo ataskaita, LBD tarybos protokolais, analogiškais LBD MB skyriaus tarybos dokumentais;
9.5. per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos teismine tvarka ginčyti tarybai LBD narių suvažiavimo sprendimus ir per 15 dienų LBD MB skyriaus narių susirinkimo nutartis;
9.6. pereiti iš vieno skyriaus į kitą, išstoti iš Lietuvos bibliotekininkų draugijos mokyklų bibliotekų skyriaus prieš 14 dienų raštu apie savo sprendimą pranešęs LBD MBS tarybai ir atsiskaitęs už einamąjį laikotarpį;
9.7. turi lygias teises nepriklausomai nuo LBD vienkartinio stojamojo ar metinio nario mokesčio dydžio ar jo suteiktos paramos;
9.8. narystė LBD MBS panaikinama, jeigu asmuo miršta arba daugiau kaip 3 mėnesius po finansinių metų pabaigos nesumoka nario mokesčio.
10. LBD MBS skyriaus narys privalo:
10.1. laikytis nuostatų ir vykdomųjų organų nutarimų;
10.2. padėti įgyvendinti LBD ir LBD MBS tikslus, uždavinius;
10.3. laiku mokėti LBD mokyklų bibliotekų skyriaus stojamąjį ir metinį nario mokestį, kurį sudaro    1 % nuo priskaičiuoto mėnesinio atlyginimo dydžio.
11. LBD mokyklų bibliotekų skyrius 50 % stojamojo ir metinio nario mokesčių pajamų perveda į LBD sąskaitą. Likusi suma naudojama LBD MBS reikmėms.
12. LBD mokyklų bibliotekų skyriaus narių ginčus/skundus per vieną mėnesį nagrinėja LBD MBS taryba. Jei tarybos sprendimas pareiškėjo netenkina, apeliacija per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo pateikiama LBD tarybai.
 
IV. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR JOS VALDYMAS
 
13. LBD mokyklų bibliotekų skyrius yra LBD padalinys, veikiantis visoje Lietuvos Respublikoje.
14. LBD mokyklų bibliotekų skyrius gali turėti savo poskyrius regionuose. Poskyris kuriamas, jeigu regione yra ne mažiau kaip 5 LBD MBS nariai.
15. LBD mokyklų bibliotekų skyriaus veiklai vadovauja skyriaus narių susirinkime balsų dauguma išrinkta taryba, sudaryta iš pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretorius, finansininko ir iždininko.
16. LBD skyriaus lėšas sudaro 50 % stojamojo ir nario mokesčio, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, labdara, kitos teisėtai gautos pajamos. LBD mokyklų bibliotekų skyriaus reikmėms paliekama 50 % stojamojo ir nario mokesčio, o likusieji 50% pervedami į LBD sąskaitą.
17. Aukščiausias LBD MBS organas yra susirinkimas, kuris balsų dauguma:
17.1. tvirtina LBD MBS nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;
17.2. svarsto bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
17.3. renka LBD MBS pirmininką, tarybą (11 narių);
17.4. priima sprendimą dėl asmens tapimo LBD nariu, kai jis nėra bendrojo lavinimo, kolegijų ir kitų mokymo/ugdymo įstaigų bibliotekos darbuotojas.
18.Skyriaus susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Apie šaukiamą skyriaus susirinkimą LBD nariai informuojami elektroniniu pašto adresu ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Susirinkimo nutarimo projektas priimamas paprastąja susirinkusiųjų balsų dauguma.
19. Neeilinis LBD MBS susirinkimas gali būti sušauktas reikalaujant 1/5 narių.
20.LBD mokyklų skyriaus narys, negalintis dalyvauti susirinkime, nutarimo projektą gauna elektroniniu paštu, susipažįsta su juo ir per 10 dienų raštu arba elektroniniu paštu teikia pataisas bei pasiūlymus. Gauti pasiūlymai apsvarstomi taryboje ir po balsavimo įtraukiami arba ne į nutarimo projektą. Negavus pasiūlymų projektas galutinai patvirtinamas nutarimu ir išsiunčiamas skyriaus nariams.
21. Tarp susirinkimų trejų metų laikotarpiui renkamas aukščiausias vykdomasis organas – LBD MBS taryba, kuri:
21.1. organizuoja LBD MBS veiklą tarp susirinkimų;
21.2. rūpinasi susirinkimų nutarimų įgyvendinimu;
21.3. atstovauja LBD mokyklų bibliotekų skyrių kitose įstaigose ir organizacijose;
21.4. sudaro darbo grupes aktualioms profesinės veiklos problemoms nagrinėti bei dokumentų projektams rengti;
21.5. tvarko korespondenciją ir ūkinę–finansinę veiklą, sprendžia lėšų naudojimo klausimus;
21.6. registruoja naujus narius;
21.7. rūpinasi informacijos sklaida;
21.8. LBD MBS tarybos nariui išstojus iš draugijos ar kitais atvejais, kuomet jis nebegali vykdyti savo pareigų, pakeičia kandidatas į tarybos narius, esantis pirmas pagal gautų pasiūlymų (kandidatūrų į tarybą sąraše) skaičių;
21.8. pirmininko siūlymu iš tarybos narių tarpo renka pirmininko pavaduotoją, sekretorių, finansininką ir iždininką.
22. LBD mokyklų bibliotekų skyriaus susirinkimas balsų dauguma trejiems metams renka pirmininką. Pirmininkas vadovauja LBD mokyklų bibliotekų tarybai, atsiskaito LBD mokyklų bibliotekų skyriaus susirinkime už savo veiklą, atstovauja LBD skyriui.
23. Tarybos nariai ir pirmininkas, jiems sutikus, gali būti perrenkami kitai kadencijai.
24. Sprendimai tarybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.
 
V. TEISINĖ PADĖTIS IR ŪKINĖ BEI FINANSINĖ VEIKLA
 
25. LBD MBS gali turėti savo antspaudą, simboliką.
26. Skyriaus lėšas sudaro 50 proc. nario vienkartinio stojamojo ir nario metinio mokesčio, pajamos už suteiktas paslaugas, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos, nevalstybinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos, gauta parama, kitos teisėtai gautos lėšos.
27. Lėšos naudojamos korespondencijai, ryšių su analogiškomis draugijomis plėtojimui, renginių organizavimui, kitoms reikmėms.
 
VI. VEIKLOS NUTRAUKIMAS
 
28. LBD mokyklų bibliotekų skyriaus veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka arba LBD mokyklų bibliotekų skyriaus susirinkimo nutarimu, jeigu už tai pasisako 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių.
29. Susirinkimas skiria likvidacinę komisiją ir numato jos darbo tvarką.
30. Likvidavus LBD mokyklų bibliotekų skyrių, jo turtas atitenka LBD.

_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *